Het kinderdagverblijf staat onder controle en onder toezicht van Kind & Gezin. Onze volledige contactgegevens zijn: Kınderdagverblijf O’Kiddos Waalsestraat 87 1933 Sterrebeek Tel. 0472/10 19 07 Mail: info@lapanade.be Website: www.lapanade.be

Het kinderdagverblijf voldoet aan het kwaliteitshandboek van Kind en Gezin. Er wordt een pedagogisch project opgesteld, waarvan een kopie wordt overhandigd aan de personen die het een kind toevertrouwen.

Wanneer een kind aan het kinderdagverblijf wordt toevertrouwd, leveren de ouders een medisch getuigschrift met de gezondheidstoestand van het kind en, in voorkomend geval, de eventuele gevolgen op de collectieve aspecten van de gezondheid. Het medisch getuigschrift preciseert ook de inentingen die reeds zijngebeurd. Tenzij andersluidende medische beslissing, wordt elk kind ingeënt volgens het schema dat werd opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap. De inentingen worden gedaan door een arts naar keuze van de ouders. In dit geval leveren de ouders het bewijs van inenting aan het kinderdagverblijf bij elke nieuwe inentingvanhet kind. Het kinderdagverblijf kan een ziek kind alleen accepteren volgens de modaliteiten en de richtlijnen, die zijn opgesteld door Kind en Gezin en op voorwaardedat een medisch getuigschrift verklaart dat de aandoening waaraan het op het moment van het onderzoek lijdt, de opname in het kinderdagverblijf niet verhindert.

a.) Vanaf een temperatuur van 38,5, worden de ouders verwittigd en geven ze de toestemming, of niet, om een koortswerend middel (type Perdolan) aan het kind toe te dienen. Wanneer het kind een temperatuur van 38,5° heeft bereikt en zijn toestand het niet toelaat om bij de groep te blijven, zullen de ouders worden gecontacteerd en moeten ze binnen het uur hun kind komen ophalen.

b.) Na 2 opeenvolgende dagen met een temperatuur van 38,5° met 3 gevallen van diarree per dag, zal het kind alleen tot het kinderdagverblijf worden toegelaten met de toestemming van een pediater en/of wanneer zijn stoelgang weer normaal is geworden.

c.) Om elke besmetting te vermijden, kan een kind gedurende 2 opeenvolgende dagen wegens ziekte afwezig was, alleen opnieuw in het kinderdagverblijf worden geïntegreerd met een medisch getuigschrift van de pediater. Zonder een dergelijk certificaat zal het kind niet worden toegelaten in de groep. Het blijf echter aan de verantwoordelijken om te beoordelen of het kind geschikt is om deel te nemen aan het kinderdagverblijf of hij/zij toch tijdelijk uit de opvang moeten worden verwijderen voor het welzijn van de gemeenschap.

d.) Indien het kind een medische behandeling moet ontvangen, zal deze alleen worden toegediend indien de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf een getuigschrift van een pediater heeft ontvangen (zelfs voor eenvoudige neusdruppels). Dit kan via e-mail worden verstuurd.

e.) Indien uw kind allergieën heeft, gelieve dit aan de directrice van het kinderdagverblijf te melden door middel van een medisch getuigschrift van de pediater.

a.)    Voorinschrijving Alle voorinschrijvingen die werden aanvaard, worden ingeschreven in het inschrijvingsregister in de vorm van een vaste inschrijving met vermelding van de verwachte datum van het begin van de opvang. Op dat moment overhandigt het kinderdagverblijf het intern reglement en het onthaalproject aan de ouders, die het voor akkoord moeten ondertekenen nadat ze er kennis van hebben genomen. Op dat moment vraagt het kinderdagverblijf eveneens naar een forfaitair voorschot ter hoogte van 1 maand opvang aan de ouders om de reservatie van de plaats in het kinderdagverblijf te verzekeren en om de nakoming van de financiële verplichtingen van de ouders gedurende de opvangperiode van het kind te garanderen. Het voorschot moet worden terugbetaald op het einde van de opvang (vertrek naar school of de datum die is voorzien in het intern reglement) indien alle verplichtingen zijn nagekomen. Indien de ouders hun kind inschrijven voor het kind is geboren, informeren ze het kinderdagverblijf in dezelfde maand en bevestigen op die manier de datum van opname in de groep. Wij geven voorrang aan broers en zussen van de kinderen die reeds bij het kinderdagverblijf zijn ingeschreven. De inschrijvingen gebeuren via het formulier dat beschikbaar is op: https://www.lapanade.be/index.php/fr/inschrijving/

b.)    Inschrijvingen Van zodra de voorinschrijving is bevestigd, ontvangt u een internet-link om de inschrijving te voltooien. Het eerste bezoek gebeurt alleen op afspraak Na het bezoek aan het kinderdagverblijf en na kennisname van het intern reglement, moet elke ouder die zijn kind wil inschrijven in ons kinderdagverblijf een inschrijvingsfiche invullen en ondertekenen. De handtekening van één van de ouders maakt deze overeenkomst geldig. De plaats van uw kind is gereserveerd vanaf het moment dat het volledig voorschot, i.e. 1 maand opvang, is betaald. Vervolgens zal in samenspraak een datum voor het begin van de aanpassing van uw kind worden vastgelegd. De startdatum van het kind kan slechts een keer worden uitgesteld op straffe van het verlies van het voorschot.

 • Maandag: 1 uur met mama of papa van 9:30 tot 10:30 uur
 • Dinsdag: 1 uur alleen vanaf 9:30 tot 10:30 uur
 • Dinsdag: een voormiddag alleen vanaf 9:30 tot 12:00 uur
 • Donderdag: een voormiddag + het middagdutje van 9:30 tot 15:00 uur
 • Vrijdag: een voormiddag + het middagdutje + het vieruurtje vanaf 09:30 tot 16:00 uur

Er wordt aan de ouders gevraagd om een gepland vertrekt zo vroeg mogelijk mee te delen. De minimum vooropzeg bedraagt 2 maanden. De ouders zijn in elk geval verplicht om het kinderdagverblijf tenminste 2 maanden op voorhand op de hoogte te brengen, op straffe van de aanrekening van een maand vooropzeg (uitgezonderd uitzonderlijke omstandigheden en in gevallen van overmacht die het onmiddellijke vertrek van het kind rechtvaardigen).

a.) Financiële bijdrage die door de ouders op de 1ste van elke maand op de volgende rekening moet worden betaald: • Zichtrekening: BE05 3630 3241 1275 (La Panade) met vermelding van de naam van het kind.

b.) De maandelijkse betaling voor de aanwezigheid van uw kind moet op de 1ste van de maand gebeuren. Vanaf de 5de dag vertraging, zal er 20 €/dag vertraging worden gefactureerd. Elke vertraging in de betaling of vertraging bij de ophaling van het kind wordt bij de maandelijkse factuur van de volgende maand gevoegd. Na de 10de dag van vertraging in de betaling, zullen wij uw kind niet meer aanvaarden in ons kinderdagverblijf.

c.) Een opleg zal worden gevraagd voor elke vertraging van 15 minuten na 18:00 uur (25€/15min) d.) Wanneer u de plaats van uw kind in het kinderdagverblijf reserveert, betaalt u 1 maand voor de reservatie en de uitvoering van het contract. De inschrijving wordt vast en definitief van zodra deze wordt betaald. Dit bedrag wordt op de spaarrekening van het kinderdagverblijf geblokkeerd en wordt alleen vrijgegeven in de laatste maand van de aanwezigheid en wanneer de voorwaarden van het contract werden gerespecteerd.

• Spaarrekening: BE41 3630 3239 5010 (La Panade) met vermelding van de naam van het kind.

Wanneer een kind van dezelfde familie (broer en zus) tijdens dezelfde periode worden opgevangen, is er een korting voorzien van 10% voor het kind dat gelijktijdig wordt opgevangen. Deze kinderen hebben ook voorrang bij de inschrijving.

Door uw inschrijving in een kinderdagverblijf, verbindt u zich ertoe dat u een familiale verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten en wij verbinden ons ertoe dat wij een burgerlijke en professionele verzekering hebben afgesloten voor het personeel van het kinderdagverblijf en ook voor de kinderen.

Ze worden verschillende keren per jaar georganiseerd in de vorm van een vieruurtje ter gelegenheid van bijvoorbeeld Sint-Niklaas, Carnaval, Pasen… en ook tijdens informatievergaderingen over bepaalde onderwerpen, die de ouders zouden kunnen interesseren en over nieuwigheden die zich binnen de structuur kunnen voordoen.

De ouders kunnen de opvangkosten voor hun kinderen van minder dan 12 jaar aftrekken voor 100% van het betaald bedrag per dag en per kind met een maximum van 11,20 €.

Daarvoor zal de verantwoordelijke hun ten gepaste tijde en eenmaal per jaar een fiscaal attest bezorgen, volgens een model dat is opgesteld door Kind en Gezin.

a.) Indien u de tijd wilt nemen om met een kleuterleidster of met de verantwoordelijke te spreken, gelieve dan 15 minuten voor de sluiting (17:45 uur) aan te komen of een afspraak te maken, indien het personeel niet beschikbaar is. Het kinderdagverblijf sluit exact om 18:00 uur.

b.) Het personeel dat in het kinderdagverblijf werkt, certificeert dat het een opleiding heeft ontvangen die voldoet aan de eisen van Kind en Gezin en dat ze aan het einde van die opleiding het diploma hebben ontvangen.

c.) In geval van een betwisting of een juridische beslissing tegen de ouders van het kind, vragen wij u om ons een officieel document te bezorgen, dat deze beslissing meedeelt. Indien deze beslissing niet werd overhandigd, wijzen we elke verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen af.

d.) Voor de goede werking van het kinderdagverblijf en voor het verloop van de activiteiten, zijn de ouders verplicht om hun kinderen ten laatste 09:00 af te zetten.

e.) Indien het kind om een of andere reden niet in het kinderdagverblijf aanwezig kan zijn, moeten de ouders de directie de avond ervoor of dezelfde dag voor 09:00 uur hiervan op de hoogte brengen. Het is mogelijk zijn kind na 09:00 meebrengen maar alleen voor een medische of paramedische redenen. Als u uw kind eerder op de dag ophaalt kunt u uw kind die dag niet naar de kinderdagverblijf terugbrengen.

f.) De ouders moeten een adres en een telefoonnummer opgeven waar ze in geval van nood kunnen worden bereikt. Elke adreswijziging, verandering in de samenstelling van het gezin of wijziging van telefoonnummer moeten aan de directie worden meegedeeld.

g.) De ouders moeten schriftelijk aan het kinderdagverblijf meedelen welke persoon of personen gerechtigd zijn om hun kinderen te komen afhalen en ze moeten minstens een keer het kinderdagverblijf bezoeken met deze personen. Anders moeten ze het nummer van de identiteitskaart en een kopie ervan aan de directie bezorgen. Het mag in geen enkel geval om een persoon van minder dan 18 jaar gaan, tenzij hierover een akkoord is gesloten tussen de ouders en de directie.

h.) Het kinderdagverblijf aanvaardt de kinderen wanneer ze slechts lichtjes ziek en niet besmettelijk zijn. Daarom wordt er, van zodra een kind afwezig is wegens ziekte, aan de ouders een medisch getuigschrift van niet-besmetting gevraagd vanaf het moment van de terugkeer van het kind in het kinderdagverblijf. Medische behandeling van het kind gebeurt alleen op voorlegging van een getuigschrift van de arts van het kind. Hetzelfde geldt voor elk dieet of elke wijziging in dieet.

i.) Indien het kind persoonlijke zaken meebrengt, wijzigen we elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies en wij vragen u om al het speelgoed in de mand van het kind te plaatsen bij aankomst in het kinderdagverblijf en zijn voornaam te vermelden op al zijn persoonlijke zaken.

 • Openingsuren: Het kinderdagverblijf is open van maandag tot vrijdag, vanaf 07:30 tot 18:00.
 • Het kinderdagverblijf is gesloten: 2 weken tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Het zal ook gesloten zijn tijdens de wettelijke feestdagen en op brugdagen.
 • Het kinderdagverblijf blijft open in juli/augustus.
 • Indien het kinderdagverblijf sluit, zullen de sluitingsdagen niet worden terugbetaald. Hetzelfde geldt wanneer u vakantie neemt. De periode tijdens dewelke uw kind niet naar het kinderdagverblijf komt, zal toch worden gefactureerd.
 • Ziektedagen worden niet terugbetaald tenzij uitzonderingen (na een ziekenhuisopname van 1 maand, ernstige ziekte…)

Wij vragen aan de ouders om het volgende mee te brengen:

 • Een schriftje voor de communicatie tussen de ouders en de kleuterleidsters.
 • Reservekleren voor hun kind
 • 1 pak luiers met de naam van het kind erop en telkens wanneer wij u om een aanvulling vragen
 • 1 pak reinigingsdoekjes of watten voor de verzorging bij het wisselen van de luiers bij het begin van elke maand
 • 1 slaapzak
 • Pantoffels of huissokken, type “bobux”, die in het kinderdagverblijf blijven
 • 1 knuffeldier of een tetra, gemerkt met de naam van het kind
 • 1 muts of pet voor in de tuin
 • 2 fopspenen
 • 1 doos fysiologische zoutoplossing
 • De flesjes zullen met de naam van het kind worden gemerkt en klaargemaakt met de hoeveelheid water en de pads met poeder of moedermelk.
 • 1 doos, type “Tupperware”, gemarkeerd met zijn naam, om u de maaltijd te kunnen geven indien uw kind zijn vieruurtje nog niet heeft gekregen.
 • Gelieve ons elke verandering in dieet mee te delen: het begin met groenten, met fruit, met vlees…
 • Het ontbijt (flesje, boterhammen, koekjes…) moet thuis worden genomen voor aankomst in het dagverblijf om het onthaal van de andere kinderen mogelijk te maken.
 • Voor elk kind dat wordt ingeschreven in het kinderdagdagverblijf zijn de inentingen tegen kinderziekten (DI, TE, KINKHOEST, POLIO, PLUSIRIX) verplicht. Het bewijs van de inentingen en van elke nieuwe inenting van het kind. E-mail wordt aanvaard.
 • In geval van ziekte: een doktersvoorschrift voor de behandeling met geneesmiddelen die een medisch
 • Voorschrift vereisen, zoals antibiotica in de vorm van siroop, neus- of oogdruppels. E-mail wordt aanvaard.

De ouders hebben het recht om klacht in te dienen bij de klachtendienst van Kind en Gezin:

 • Kind en Gezin, Hallepoortlaan, 27 – 1060 Brussel – 02/533.14.14
 • klachtendienst@kindengezin.be