Bescherming van de persoonsgegevens

De betrokken personen zijn alle prospecten, klanten waarvan de persoonsgegevens heeft geregistreerd in het kader van de uitvoering van een contract, pre-contract of informatie aanvraag.

Verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens

O’kiddos, met maatschappelijke zetel Waalsestraat 87, 1933 Sterrebeek, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0547.737.323.

Hierna ‘de maatschappijen’ genoemd.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming van O’kiddos kan gecontacteerd worden op de volgende adressen:

per post:

O’kiddos – Data Protection Officer

Waalsestraat 87

1933 Sterrebeek

via e-mail: info@okiddos.be

Doeleinden van de gegevensverwerking en bestemmelingen van de gegevens

De persoonsgegevens die door de betrokkene zelf worden meegedeeld of die op legitieme wijze door de maatschappijen worden ontvangen van ondernemingen van O’kiddos, van ondernemingen die in relatie staan met deze ondernemingen, van de werkgever van de betrokkene of van derden, mogen door de maatschappijen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • het beheer van het personenbestand:
  • Dit zijn verwerkingen die uitgevoerd worden om de databases – in het bijzonder de identificatiegegevens – met betrekking tot alle natuurlijke en rechtspersonen die in relatie staan met de maatschappijen, samen te stellen en up-to-date te houden.
  • Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering en voor de naleving van een wettelijke
 • de dienstverlening aan de klanten:
  • Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd in het kader van de digitale diensten die, bijkomend aan de overeenkomst, worden verleend aan de klanten (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een digitale klantenzone).
  • Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en/of van deze bijkomende digitale
 • statistische studies:
  • Dit betreft verwerkingen uitgevoerd door de maatschappijen of een derde met het oog op statistische studies voor diverse doeleinden, zoals aanvaarding van risico’s en
  • Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de maatschappijen die bestaan uit het maatschappelijke engagement, het streven naar efficiëntie en de verbetering van de kennis van haar

In de mate dat de mededeling van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de hiervoor opgesomde doeleinden, mogen de persoonsgegevens meegedeeld worden aan andere ondernemingen van O’kiddos en aan ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan (Kind en Gezin, advocaten, experts, adviserende artsen, herverzekeraars, medeverzekeraars, verzekeringstussenpersonen, dienstverleners, verzekeringsmaatschappijen, vertegenwoordigers, follow-up bureaus voor tarifering, schaderegelingsbureaus, Datassur).

Deze gegevens mogen ook meegedeeld worden aan de controle-instanties, aan de bevoegde overheidsdiensten en aan elk ander overheids- of privéorganisme waarmee de maatschappijen persoonsgegevens kunnen uitwisselen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gegevensverwerking met het oog op direct marketing

De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door de maatschappijen van ondernemingen van O’kiddos, van ondernemingen die ermee in verbinding staan of van derden, mogen door de maatschappijen verwerkt worden met het oog op direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, bekendheid, …), om de kennis van hun klanten en prospecten te verbeteren, om deze laatste op de hoogte te brengen van hun activiteiten, producten en diensten, en om commerciële aanbiedingen te bezorgen.

Deze persoonsgegevens mogen ook meegedeeld worden aan andere ondernemingen van O’kiddos en aan ondernemingen die in verbinding staan met de maatschappijen en/of aan de tussenpersoon met het oog op hun eigen direct marketing of gezamenlijke direct marketing, om de kennis van de gezamenlijke klanten en prospecten te verbeteren, om deze laatste te informeren over hun respectieve activiteiten, producten en diensten, en om commerciële aanbiedingen te bezorgen.

Om een optimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen in hun hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten gunste van de maatschappijen, andere ondernemingen van O’kiddos.

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de maatschappijen bestaande uit de ontwikkeling van hun economische activiteit. In voorkomend geval kunnen deze verwerkingen gebaseerd zijn op de toestemming van de betrokkene.

Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie

O’kiddos en de andere ondernemingen, de ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan en aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld, kunnen zich zowel in de Europese Unie als erbuiten bevinden. In geval van overdracht van persoonsgegevens naar derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, houden de maatschappijen zich aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn voor dergelijke overdrachten. Ze waarborgen namelijk een adequaat beschermingsniveau voor de aldus overgedragen persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie ingestelde alternatieve mechanismen, zoals de standaard contractuele voorwaarden of ook de bindende ondernemingsregels voor La Panade in geval van overdrachten binnen de groep (B.S.6/10/2014, p. 78547).

De betrokkene kan van de door de maatschappijen getroffen maatregelen om persoonsgegevens te mogen overdragen buiten de Europese Unie een kopie verkrijgen door zijn aanvraag te sturen naar O’kiddos op het hierna vermelde adres (paragraaf ‘Contact opnemen met O’kiddos’).

Gegevensbewaring

De maatschappijen bewaren de persoonsgegevens die verzameld worden met betrekking tot de overeenkomst tijdens de hele duur van de contractuele relatie of van het beheer van de schadedossiers, met bijwerking ervan telkens de omstandigheden dit vereisen, dit verlengd met de wettelijke bewaartermijn of met de verjaringstermijn om het hoofd te kunnen bieden aan een vordering of eventueel verhaal, ingesteld na het einde van de contractuele relatie of na de afsluiting van het schadedossier.

De maatschappijen bewaren de persoonsgegevens met betrekking tot geweigerde offertes of offertes waaraan zij geen gevolg hebben gegeven tot vijf jaar na de uitgifte van de offerte of de weigering om een contract af te sluiten.

Noodzaak om persoonsgegevens mee te delen

De persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene die de maatschappijen vragen om mee te delen, zijn noodzakelijk voor de afsluiting en de uitvoering van de overeenkomst. De niet-mededeling van deze gegevens kan de afsluiting of de goede uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

Vertrouwelijkheid

De maatschappijen hebben alle vereiste maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te vrijwaren en om zich te wapenen tegen niet-gemachtigde toegang, misbruik, wijziging of wissing van deze gegevens.

De maatschappijen volgen hiertoe de standaarden inzake veiligheid en continuïteit van de dienstverlening en evalueren regelmatig het veiligheidsniveau van zijn processen, systemen en toepassingen, alsook dat van hun partners.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht:

 • om van de maatschappijen de bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens verwerkt of niet verwerkt worden, en om deze gegevens – indien ze verwerkt worden – te raadplegen;
 • om zijn persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, te laten rechtzetten en in voorkomend geval te laten aanvullen;
 • om zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen;
 • om de verwerking van zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten beperken;
 • om zich, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te verzetten tegen een verwerking van de persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van de maatschappijen. De verantwoordelijken voor de verwerking verwerken dan de persoonsgegevens niet langer, tenzij zij aantonen dat er rechtmatige en dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene;
 • om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing, met inbegrip van de profilering die wordt verricht met het oog op direct marketing;
 • om bezwaar te maken tegen een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem aanmerkelijk treft; als deze geautomatiseerde verwerking echter noodzakelijk is voor de afsluiting of de uitvoering van een contract, heeft de persoon het recht op een menselijke tussenkomst van de maatschappijen, om zijn standpunt te uiten en om de beslissing van de maatschappijen te betwisten;
 • om zijn persoonsgegevens die hij aan de maatschappijen heeft meegedeeld, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; om deze gegevens door te zenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, als (i) de verwerking van zijn persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract en (ii) de verwerking gebeurt aan de hand van geautomatiseerde processen; en te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, als dat technisch haalbaar is;
 • om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de verwerkingen die rechtmatig gebeurden vóór de intrekking ervan, als de verwerking van zijn persoonsgegevens gebaseerd is op zijn.

Contact opnemen met O’kiddos

De betrokkene die zijn rechten wil uitoefenen, kan O’kiddos, beheerder van dit contract contacteren door per post een gedateerde en ondertekende brief te sturen, vergezeld van een recto/verso fotokopie van zijn identiteitskaart, naar het adres: O’kiddos – Data Protection Officer, Waalsestraat 87, 1933 Sterrebeek, Data Protection Officer of via het volgende email adres: info@okiddos.be.

O’kiddos zal de aanvragen verwerken binnen de wettelijk voorziene termijnen. Behoudens duidelijk ongegronde of overmatige aanvragen, zal geen enkele betaling gevorderd worden voor de verwerking van zijn aanvragen.

Klacht indienen

Als de betrokkene meent dat de maatschappijen de reglementering ter zake niet naleven, wordt hij verzocht eerst contact op te nemen met O’kiddos.

De betrokkene kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens op het volgende adres:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax + 32 2 274 48 35

commission@privacycommission.be

De betrokkene kan ook klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers

O’kiddos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de rondleidingen en inschrijvingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. La Pannade zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

O’kiddos gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

– Als u een formulier invult, hebben we uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
– Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
– Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
– Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
– Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

O’kiddos verkoopt uw gegevens niet

O’kiddos zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. O’kiddos gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van La Pannade, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over
uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

E-mail:info@okiddos.be